Saturday, October 19, 2013

Fiqh Muamalah

Fiqh Muamalah
Judul: Fiqh Muamalah
Penulis: Qomarul Huda
Penerbit: Teras4
Tahun: 2011
Halaman: 120
Harga:  Rp. 34.000
Sinopsis:
Buku ini mengkaji  fiqh klasik terutama mengenai konsep dari pendapat-pendapat ulama fiqh. Dan memberikan bekal ( landasan) pengetahuan bagi mahasiswa yang mempelajari  sistem perekonomian klasik yang pernah eksis di dunia Islam pada abad klasik dan pertengahan. Buku ini tidak lain agar memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk mengenal konsep-konsep dalam fiqh mu’amalah dan juga sekaligus sebagai modal awal bagi mereka untuk melakukan penjelajahan-penjelajahan terhadap wacana-wacana tentang system ekonomi klasik yang menjadi ruh bagi perkembangan perekonomian Islam Modern.